กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอัฐพร แซ่อุ้ย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2