กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอัฐพร แซ่อุ้ย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ