กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอัฐพร แซ่อุ้ย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปาณิภา สินสิริคุณากร
ครู คศ.2

นายอธิวัฒน์ อุ่นนวล
นักศึกษาฝึกสอน

นายอภิสิทธิ์ หงษ์ทอง
นักศึกษาฝึกสอน