กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุนันทา กองสุวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีรวัฒน์ แซ่ตี่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายวัลลภ ภิวันแก้ว
ครูช่วยสอน

นางสาวจีรนันท์ ทองน้อย
ครูช่วยสอน

นางสาวสินีนาถ
ครูผู้ช่วย