คณะบุคลากรทางการศึกษา

นางพรรณี จอมจุมพล
การเงิน/บัญชี

นางสาวนัชชา เกื้อกูล
การเงิน/บัญชี

นางสาวนุชรี บุตรหมัน
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวณัฐกฤตา

นายนิกร
ผู้ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ