กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพรเพ็ญ อภินันท์ถิระ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายวีรวัฒน์ ด้วงอินทร์
ครูช่วยสอน