กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุกัญญา เงินคีรี
ครูช่วยสอน

นางสาวญาณกร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น

นางสาวอรอนงค์
ครูผู้ช่วย