กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุกัญญา เงินคีรี
ครูช่วยสอน

นางสาวญาณกร
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรอนงค์
ครูผู้ช่วย