กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมาลินี ทำศรี
ครูช่วยสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุกัญญา เงินคีรี
ครูช่วยสอน

นางสาวสุดารัตน์ สุยแมว
ครูช่วยสอน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนนทลี ขวัญดี
ครูช่วยสอน

นางสาววราภรณ์ หัศนี
ครูช่วยสอน