กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเสาวนีย์ หูเขียว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพรทิพย์ เดชะเสน์
ครู คศ.1

นางสาวศิโรรัตน์ ใหม่ละเอียด
ครู คศ.1

นางสาวสุพิชญา อังคะมาตย์
ครูช่วยสอน

นางสาวนาซีเราะห์ อาแซ
ครูช่วยสอน