กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเสาวนีย์ หูเขียว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนวพร ก้าวเร็ว
ครู คศ.2

นายวิษณุ กรณี
ครู คศ.2

นางพรทิพย์ เดชะเสน์
ครู คศ.1

นางสาวศิโรรัตน์ ใหม่ละเอียด
ครู คศ.1

นางสาวชลทิพย์ พัฒนาสกุลวงศ์
ครูช่วยสอน

นางสาวสุพิชญา อังคะมาตย์
ครูช่วยสอน

นางสาวนาซีเราะห์ อาแซ
ครูช่วยสอน