ปฐมวัย

นางสาวชนัญธิดา ธีระนันทกุล
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสุจัญญา รอดสุด
ครู คศ.1

นางสาวสาธกา อธิศเมธากุล
ครู คศ.1

นางสาวรัตติยา เกตุเนตร
ครู คศ.1

นางสาวจิราภรณ์ นุ้ยติเตบ
ครูช่วยสอน

นางสาวศรันยา สาระวารี
ครูช่วยสอน

นางสาวขวัญเรือน คบคน
ครูช่วยสอน

นางสาวสุภาภร หงอสกุล
ครูช่วยสอน

นางสาวเบญจวรรณ เกื้อก่อบุญ
ครูช่วยสอน