ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ : การลดหย่อนค่าเงินค่าบำรุงการศึกษา (อ่าน 140) 23 ส.ค. 64
ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVIC-๑๙ (๒-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) (อ่าน 64) 31 ก.ค. 64
คำสั่งโรงเรียน เรื่อง การขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (อ่าน 105) 22 ก.ค. 64
ประกาศเรื่อง ระเบียบโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 72) 22 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 92) 05 ก.ค. 64
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 100) 27 มิ.ย. 64
ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 162) 20 มิ.ย. 64
ประกาศ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 279) 20 มิ.ย. 64
การรายงานผลการดำเนินงานการใช้เงินงบประมาณเงินค่าบำรุงการศึกษา ของโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (อ่าน 94) 07 มิ.ย. 64
เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 107) 27 พ.ค. 64
ประกาศ : เลื่อนการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ (อ่าน 173) 19 เม.ย. 64
ประกาศเลื่อน กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ (อ่าน 168) 16 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อมเพื่อย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 173) 30 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินความพร้อมเพื่อย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 255) 23 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (อ่าน 360) 16 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินความพร้อมเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๒ (EP) และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (MEP) (อ่าน 456) 12 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 480) 08 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสุตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 3501) 22 ต.ค. 63
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) (อ่าน 3305) 22 ต.ค. 63
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 3309) 14 ต.ค. 63
ประกาศ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 3518) 14 ส.ค. 63
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 3407) 14 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่องกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 3624) 07 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 3793) 19 ธ.ค. 62
ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาร้านค้าเพื่อเข้ามาจำหน่ายอาหารว่างภายในสถานศึกษา (อ่าน 3829) 25 ต.ค. 62
ประกาศ เรื่อง สรรหาร้านค้าเพื่อเข้ามาจำหน่ายอาหารว่างภายในสถานศึกษา (อ่าน 3723) 22 ต.ค. 62
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 4504) 25 ม.ค. 62
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 4562) 08 ม.ค. 62
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 4173) 02 พ.ย. 61
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 4357) 01 พ.ย. 61
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561) (อ่าน 3983) 01 พ.ย. 61
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 3796) 09 ต.ค. 61
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3260) 04 ต.ค. 61
ประกาศ เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมาย มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เพื่อใช้ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ป๊การศึกษา (อ่าน 3818) 01 ส.ค. 61
ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (อ่าน 3857) 23 ก.ค. 61
ประกาศ เรื่อง การพิจารณาสรรหาร้านค้า จำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 4055) 20 เม.ย. 61
ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 4138) 12 เม.ย. 61
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 5581) 03 เม.ย. 61
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3937) 16 มี.ค. 61
ยกเลิกประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 4056) 26 ม.ค. 61