หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบไปด้วยแผนการเรียนดังต่อไปนี้

EP (English Programe) เป็นการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ดำเนินการสอนโดยคุณครูต่างชาติเจ้าของภาษา เป็นจำนวน 15 ชั่วโมง/สัปดาห์

MEP (Mini English Programe) เป็นการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ดำเนินการสอนโดยคุณครูต่างชาติเจ้าของภาษา เป็นจำนวน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์