พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทั้งด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้จัดการเรียนรู้ได้มาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม
3. ส่งเสริมและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ อาคาร สถานที่
4. ส่งเสริมในด้านความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
5. พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้มีความทันสมัย พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเต็มศักยภาพ
2. ครูและบุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมและจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษา
3. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ค่านิยม เจตคติที่ดี การปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน และการเป็นพลเมืองที่ดี
5. สถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมด้านความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น
6. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
7. สถานศึกษาสนับสนุนและประสานความร่วมมือระหว่าง ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรภายนอกและ เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา