ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของราษฎร์ใน หมู่บ้านที่ ๕ และ ๖  ตำบลกะทู้  ซึ่งเห็นว่า  จำนวนนักเรียนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นตามลำดับ และประกอบกับท้องที่ห่างไกลจากสถานศึกษาอื่นๆ  ที่นักเรียนเคยเรียนอยู่เดิม การเดินทางไป – กลับ  ก็ไม่สะดวก  คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย  นายเหมือง  พ่อค้า  คหบดี  และผู้หวังดีทางการศึกษาในตำบลกะทู้  ได้พิจารณาเห็นว่า สมควรสร้างรงเรียนขึ้นอีกแห่งหนึ่งในหมู่บ้านไม้เรียบ  ซึ่งอยู่ในท้องที่หมู่บ้านที่ ๖ ตำบลกะทู้  เพื่อให้นักเรียนในท้องที่หมู่ที่ ๕ และ ๖  ตลอดจนนักเรียนในท้องถิ่นใกล้เคียงได้เรียนอย่างทั่วถึง  นายเจริญ  ตันติวิท  ประธานกรรมการบริษัทตันติโกวิทบำรุง จำกัด  ได้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จำนวน ๗ ไร่  ให้ทางอำเภอดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นอีกแห่งหนึ่ง  ทางอำเภอเห็นว่า  การขยายการศึกษา  เป็นการพัฒนาทางการศึกษาตามนโยบายของรัฐ  จึงได้อนุมัติตั้งและได้รับอนุมัติ  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐  โดยได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว แบบ ๐๒๔  สร้างเสร็จ  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๐ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท  และเงินสมทบจากบริษัทบ้านหงวนตินไมนิ่ง  จำกัด เป็นเงิน ๖,๐๐๐  บาท และ สามารถเปิดเรียนได้  ในวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๐  โดย  นายชนะ  ประทีป ณ ถลาง เป็น
ผุ้รักษาราชการแทนครูใหญ่  ส้วมชั่วคราว ๒ ที่นั่ง ๑ หลัง  สร้างเมื่อ  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๒๐ เสร็จเมื่อวันที่ ๒๒    สิงหาคม คิดเป็นเงิน ๒,๖๘๐ บาท  เสาธงชาติ สร้างเมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๒๐  เสร็จเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๒๐ นายเจริญ ตันติวิท และ นายเก้ง ลิมปานนท์ บริจาคคิดเป็นเงิน ๕,๐๐๐  บาท  ไฟฟ้า สร้างเมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๒๐ เสร็จเมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๐  นายสนั่น  จิตตวิริยะพงษ์  บริจาคคิดเป็นเงิน ๒,๗๕๕  บาท  โรงอาหาร แบบ ๓๑๒ สร้างเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ เสร็จเมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๒๓  จากงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  คิดเป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐  บาท  ที่ดินโรงเรียน ได้มาโดย บริษัทตันติโกวิทบำรุง จำกัด บริจาค จำนวน ๗ ไร่
          จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๔๘ โรงเรียนได้ทำ MOU กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อทำข้อตกลงในการร่วมกันจัดการศึกษาให้กับโรงเรียน เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา และในปี พ.ศ.๒๕๕๑ โรงเรียนได้ถ่ายโอนไปอยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)" จนถึงปัจจุบัน