พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 

  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทั้งด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
  2. ส่งเสิรมพัฒนาและบุคลากรให้จัดการเรียนรู้ได้มาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม
  3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา มีศักยภาพในการเป็นประชากรโลก
  4. ส่งเสริมในด้านความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
  5. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน และสังคมโลก โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ