พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
  2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน  ชุมชน  และสังคมโลก  โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
          3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทั้งด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
          4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้จัดการเรียนรู้ได้มาตรฐานการศึกษา  บนพื้นฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม
          5. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  มีศักยภาพในการเป็นประชากรของอาเซียน