วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ภาษาเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม นำสู่สากล