วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ภาษาเด่น  เน้นคุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม  นำสู่สากล