ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 61 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒
โรงเรียนเปิดทำการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
24 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 ค่ายลูกเสือสามัญและเนตรนารี
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
22 ม.ค. 61 ถึง 23 ม.ค. 61 ค่ายลูกเสือสำรอง
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง วันที่ 22-23 มกราคม 2561
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ 22/1/61 แต่งกายชุดพละ 23/1/61 แต่งกายชุดกีฬาสี
04 ก.พ. 60 สอบ O-Net
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2559 JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียน เทศบาล 2 บ้านกะทู้
01 พ.ย. 59 เปิดเรียน
เริ่มต้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559